Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни 

Наименование Комисия за защита на личните данни
Адрес и седалище на управление гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон +359 2 915 3518
Уебсайт www.cpdp.bg